Obec Staré Hobzí
Naposledy aktualizováno: 20.2.2020

Rok 2005 - st?hování do zadaptované místnosti a rovnání fondu. Knihovna se st?hovala ze zasedací místnosti obce.

   

 V knihovn? bezplatný ve?ejný Internet, hrazený ze státní dotace.

   

V roce 2006 - po proškolení uložila pani Brunnerová samostatn? celý knihovní fond do po?íta?e (knihovnický systém Clavius) a sama si také ukládá nov? nakoupené knihy, které ji metodi?ka odborn? rozt?ídí a osignuje.

V roce 2007 - spustila metodi?ka pani Slavíková automatizovaný výpůj?ní protokol. Každá kniha je ozna?ená ?árovým kódem, p?es ten je ?te?kou na?tena p?i půj?ení do po?íta?e, kde má každý ?tená? od své registrace v knihovn? založenou evidenci. Na pani knihovnici jsou kladeny vyšší nároky protože musí znát chod programu a zajišťovat zálohování dat. Jednodušší je pro ni statistické vyhodnocení, které ji za celý rok po?íta? sleduje.

  

Obec p?ispívá na nákupy nových knih. Stálý knihovní fond je dopl?ovaný vým?nnými soubory knih, které poskytuje odd. regionálních služeb M?stské knihovny v Da?icích.