Obec Staré Hobzí
Naposledy aktualizováno: 20.2.2020

Od roku 2005 je knihovna p?est?hovaná do zadaptované místnosti. Z programu ministerstva kultury VISK3 zajistila metodi?ka pani Slavíková pro obec grant, ze kterého získala pro knihovnu po?íta? a knihovnický program Clavius.

Knihovnicí byla jmenovaná pani Marie Brunnerová. Po zaškolení uložila pani Brunnerová samostatn? knihovní fond do po?íta?e a v roce 2007 byl spušt?n výpůj?ního protokol.

 
OBECN? KNIHOVNA STAR? HOBZ?
-Rok 2005Rok 2006Rok 2007
Knih. fond celkem211116441495
Po?et výpůj?ek119016711429
Po?et návšt?vníků/z toho internet646968/186602/100
Registrovaní ?tená?i celkem/z toho do 15 let63/3569/3966/31
P?írůstek fondu/hodnota v K?20/ 3.455,-36/3.773,-40/7.000,-
Vým?nné soubory/po?et/svazků4/30511/47812/691
Vým?nné soubory v hodnot?46.185,-62.897,-106.197,--

 

 

OBECN? KNIHOVNA STAR? HOBZ?
-Rok 2008Rok 2009Rok 2010
Knih. fond celkem15171537 1558
Po?et výpůj?ek19652426 1863
Po?et návšt?vníků/z toho internet927/105910/137 733/128
Registrovaní ?tená?i celkem/z toho do 15 let67/3077/29 77/22
P?írůstek fondu/ks - úbytek2220 22/1
Vým?nné soubory/po?et/svazků14/66315/816 7/518
Vým?nné soubory v hodnot?97.219,-116.813,- 102.283,-

OBECN? KNIHOVNA STAR? HOBZ?
-Rok 2011Rok 2012Rok 2013
Knih. fond celkem1572 1581 1478
Po?et výpůj?ek1600 1579 1537
Po?et návšt?vníků/z toho internet653/82 727/134 605/96
Registrovaní ?tená?i celkem/z toho do 15 let69/21 57/16 59/18
P?írůstek fondu/ks - úbytek14 9 127/232
Vým?nné soubory/po?et/svazků11/681 11/675 10/632
Vým?nné soubory v hodnot? 134. 374,- 146. 290,- 123.858,-

2012 -

Projekt Už jsem ?tená? ?? Knížka pro prv?á?ka (b?ezen 2012).

Žá?ci 1. ro?níku ZŠ Staré Hobzí se zapojili do celorepublikového projektu, který má za cíl podpo?it zájem d?tí o pravidelnou ?etbu, o spole?né ?tení s rodi?i, návšt?vy knihovny a o knihy vůbec. Od za?átku b?ezna do kv?tna se d?ti zú?astnily n?kolika akcí a za odm?nu dostaly knihu od spisovatele Miloše Kratochvíla ??Komu pat?í škola??, která byla napsána výhradn? pro ú?astníky tohoto projektu. Další akce v projektu:   Moje první cesta do místní obecní knihovny -  knihovnice paní Brunnerová seznámila d?ti s chodem knihovny a s pravidly půj?ování. Prv?á?ci jí za to p?edvedli své ?tená?ské dovednosti a od knížek se necht?li odtrhnout.

   

     

Beseda pro 1. t?. v obecní knihovn? ?? ??Kde se vzaly pohádky??? - 24. 4. další zorganizovaná akce projektu Už jsem ?tená? pro d?ti z 1. t?. - p. Slavíková  si s d?tmi povídala o pohádkách a také o tom kdo knihy píše, ilustruje, prodává, půj?uje ?(16 d?tí, p. u?. Nová?ková) ??

    

                                     

Dramatizace pohádky brat?í Grimů Brémští muzikanti si p. Slavíková s d?tmi zahrála 18. 6. (ZŠ Staré Hobzí 1. t?., 13 d?tí).

 

                                

Záv?re?né Pasování malých ?tená?ů prob?hlo v obecní knihovn?.

      

     

2013

Projekt Už jsem ?tená? ?? Knížka pro prv?á?ka (b?ezen 2013). Vedení ZŠ Staré Hobzí zapojilo žá?ky 1. ro?níku do celorepublikového projektu, který má za cíl podpo?it zájem d?tí o pravidelnou ?etbu, o spole?né ?tení s rodi?i, návšt?vy knihovny a o knihy vůbec. V tomto roce si celou akci ?ídila samotná škola. D?ti se 11. 4. podívaly do knihovny a v knihovn? op?t prob?hlo pasování malých ?tená?ů. Paní knihovnice Marie Brunnerová pracuje v knihovnickém systému Claviu. Metodi?ka aktualizovala knihovní fond, odepsáno 232 knih. Do fondu bylo dodáno 112 svazků knih z konce monopolu a nakoupeno 15 nových knih. O? zakoupil novou ?te?ku ?árových kódů, nastavení provedl zam?stnanec fi Texi Da?ice pan Horký. O? vym?nil v budov? okna a knihovnu vymaloval.  Paní knihovnice se zú?astnila porady a školení ??Sociální sít? a bezpe?nost Internetu??.

2014

Nabidka knihovního fondu byla rozší?ena o 596 knih v devíti vým?nných souborech z knižního fondu regionálního odd. M?stské knihovny v Da?icích v hodnot? 139. 300,- K?. Paní Brunnerová absolvovala poradu metodi?ek 11. 11. a p?ednášku "Malá sonda do  literatury pro d?ti a mládež aneb co ?tou naše d?ti".

 2015

Obec zakoupila do knihovny navý PC. Prob?hla revize knihovního fondu. Metodi?ka pro knihovnu p?ipravila 11 vým?nných knižních souborů v hodnot? 108.319,- K?. V rámci projektu Už jsem ?tená? Knížka pro prv?á?ka p?ipravila metodi?ka pro d?ti 1. t?. ZŠ Staré Hobzí besedu v knihovn? a dramatizaci pohádky, kterou si s d?tmi zahrála ve t?íd?.

 

 

2016 

Napsala paní u?itelka Nová?ková: 

 Jako každý rok, p?ijel i letos za prv?á?ky král Knihoslav a princezna Abeceda. Na d?ti ?ekala poslední ?tená?ská zkouška. Bylo t?eba p?esv?d?it návšt?vu z Písmenkové zem?, že umí p?e?íst jména pohádkových postav. Všichni úkol splnili a byli králem slavnostn? pasováni mezi opravdové ?tená?e. Po složení ?tená?ského slibu byli odm?n?ni pohádkovou knížkou a velkým potleskem rodi?ů, kterým pat?í moje pod?kování, že d?tem na jejich cest? mezi ?tená?e celý rok trp?liv? pomáhali!

 

V roce 2016 se zaregistrovalo 43 ?tená?ů z toho 6 do 15 let a p?e?etlo 1.534 knih. Z M?K Da?ice dodáno 9 vým?nných souborů s 625 knihami v hodnot? 138. 198,- K?.

2017 -  

Zaregistrovalo se 39 ?tená?ů z toho 6 do 15 let a půj?ili si 1 357 knih. Knižní fond rozší?en o 11 vým?nných souborů  s 508 svazky knih z M?K Da?ice. Beseda s žá?ky 1. t?. a pasování na ?tená?e.

2018

Zaregistrovalo se 42 ?tená?ů z toho 5 do 15 let a p?e?etli 1 322 knih. Ke konci roku oznámila knihovnice paní Brunnerová ukon?ení své práce v knihovn?. Knihovnu v sou?asných prostorách budovala od samého za?átku. Zvládla práci s PC a knihovnické programy. Po zaškolení zkatalogizovala celý fond knihovny do knihovnického programu Clavius. Knihy půj?ovala p?es automatický výpůj?ní protokol.  Za její práci v knihovn? jí pat?í velké pod?kování.

2019

Do knihovny se zaregistrovalo 41 ?tená?ů, z toho 4 do 15 ler a půj?ili si 1 006 knih. V průb?hu roku zaškolování a pomoc nové knihovnici p. Kalábové. V lednu hlásil Clavius chybu. Metodi?ka nechala závadu odstranit p?es vzdálený p?ístup z Lania, p. O. Široký. Další závada byla odstran?na v ?íjnu, osobn? p. Široký. Metodi?ka zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách obce. Vým?nné soubory pro knihovnu odváží zam?stnanci O? ?? 8 souborů, 359 knih za 103.722,- K?.V rámci projektu ??Už jsem ?tená? Knížka pro prv?á?ka?? p?ipravila metodi?ka 19. 6. pro 6 d?tí 1. t?. ZŠ Staré Hobzí besedu v knihovn?, kde také prob?hlo pasování na ?tená?e.